El CDIAP davant la situació COVID

Benvolgudes Famílies,

Des del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Garraf (CDIAP del Garraf) ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos de l’estat del nostre servei en relació amb la COVID-19 com de posar-vos en coneixement de les normes de seguretat en relació a les mesures de prevenció contra els risc de contagi de la COVDI-19

Pel tipus d’activitat que realitzem seguim amb les mesures de prevenció que provoquen haver de regular principalment la gestió de l’ocupació i control de l’aforament:

 • No és podrà accedir al centre amb simptomatologia compatible (veure quadre de símptomes més habituals adjunt)
 • Reduir l’entrada a 1 sol acompanyant, es pot accedir al recinte 5 minuts abans de la visita, a no ser que sigui el/la vostre/a referent us indiqui el contrari.
 • Mantenir la distància recomanada: 1,5m
 • Ús de mascareta per part de l’adult, recomanació de mascaretes pels infants que l’acceptin
 • En accedir al recinte previ a la sessió: obligació de rentats de mans aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, disposen de dispensadors de gel hidroalcohòlic per tot el recinte.
 • Informar de qualsevol simptomatologia compatible al/la seu/va professional
 • No serà necessari el control de temperatura, només quan es detecti sospita de simptomatologia associada.

Es per això que davant el cas d’aïllament o quarantena per prescripció mèdica, haureu d’informar al/la vostre/a professional de referència

Les famílies poden optar a realitzar atenció no presencial (telemàtica) de forma voluntària i per consell mèdic, en cas d’existir alguna malaltia que ho recomani. En el cas de prescripció mèdica el metge de l’infant de referència ens haurà de dirigir els motius.

Pel que fa a les teràpies grupals (grup petit d’infants) o teràpia aquàtica ja es poden realitzar, en el cas que us beneficieu d’aquests tipus d’intervencions, el/la vostre professional de referència us informarà dels motius que porten a orientar clínicament a aquest tipus de teràpia per tal que pugueu acordar l’inici.

Us mantindrem informades davant qualsevol canvi que pugui haver-hi, per part del CATSALUT i PROCICAT, relacionat amb les actuacions que s’adaptin sobre les mesures de prevenció de risc de contagi i els canvis normatius que ens afectin.

Us adjuntem el quadre de simptomatologia actual, així com les normes d’accés al CDIAP del Garraf.

Esperem que el vostre estat de salut sigui estable, us traslladem l’apropament i tot el suport com a equip del CDIAP del Garraf.

Rebeu una cordial salutació.

EQUIP DEL CDIAP DEL GARRAF

———————————————————————————————————————

Estimadas Familias,

Desde el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Garraf (CDIAP del Garraf) nos ponemos en contacto con vosotros para informaros del estado de nuestro servicio en relación con la COVID-19 y de trasladaros las normas de acceso en relación a las medidas de prevención contra el riesgo de contagio de la COVID-19.

Por el tipo de actividad que realizamos seguimos con las medidas de prevención que provocan tener que regular principalmente la gestión de la ocupación y el control del aforo:

 • No se podrá acceder al centro con sintomatología compatible (ver cuadro de síntomas más habituales adjunto)
 • Reducir la entrada a 1 solo acompañante, se puede acceder al centro 5 minutos antes de la visita, a no ser que vuestro referente os indique lo contrario.
 • Mantener la distancia recomendada: 1,5m
 • Uso de la mascarilla por parte del adulto, recomendación de mascarillas para los niños que acepten llevarla.  
 • Al acceder al recinto previo a la sesión: obligación de lavado de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico, disponen de dispensadores de gel hidroalcohólico por todo el recinto.
 • Informar de cualquier sintomatología compatible a su profesional.
 • No será necesario el control de temperatura, solo cuando se detecte sospecha de sintomatología asociada.

Es por eso que, ante el caso de aislamiento o cuarentena por prescripción médica, deberán informar a su profesional de referencia.

Las familias pueden optar por realizar atención no presencial (telemática) de forma voluntaria y por consejo médico, en caso de existir alguna enfermedad que lo recomiende. En el caso de prescripción médica el medico de referencia del niño nos tendrá que dirigir los motivos.

En cuanto a las terapias grupales (grupo pequeño de niños) o terapia acuática ya se pueden realizar, en caso de que se beneficien de este tipo de intervenciones, su profesional de referencia les informara de los motivos que llevan a orientar clínicamente a este tipo de terapia para que pueda acordar el inicio.

Os mantendremos informados ante cualquier cambio que pueda haber, por parte del CATSALUT y PROCICAT, relacionado con las actuaciones que se adapten sobre las medidas de prevención de riesgo de contagio y los cambios normativos que nos afecten.  

Os adjuntamos el cuadro de sintomatología actual, así como las normas de acceso al CDIAP del Garraf.

Esperamos que su estado de salud sea estable, os trasladamos el apoyo y todo el soporte como equipo del CDIAP del Garraf.

Un cordial saludo

EQUIPO DEL CDIAP DEL GARRAF

Compartir:

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en pinterest
Compartició en email