Normativa del CDIAP

Decret 206/1995

de 13 de juny, pel qual s’adscriu l’atenció precoç al Departament de Benestar Social. (DOGC núm. 2079 publicat el 24/07/1995)

Decret 142/2010

d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 (DOGC núm. 5738 publicat el 20/10/2010)

Decret 45/2014

d’1 d’abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç (DOGC núm. 6596 publicat el 03/04/2014)

Llei de Transparència

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Decret 154/2003

de 10 de juny, sobre la Comissió interdepartamental de coordinació d’actuacions de l’Administració de la Generalitat adreçades a la infància i l’adolescència amb discapacitats o amb risc de tenir-ne. (DOGC núm. 3918 publicat el 04/07/2003)

Llei 18/2003

de 4 de juliol, de suport a les famílies. (DOGC núm. 3926 publicat el 16/07/2003).

Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades – RGPD) i que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018.

Llei Orgánica 3/2018

de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

c/ Cristòfol Raventós, 1b Baixos
08800 Vilanova i la Geltrú
Telf.: 938 15 64 43
cdiapgarraf@cdiapgarraf.cat
Col·laboradors: