Criteris d'accés

La família (pare/mare i/o tutor legal) ha de contactar amb el CDIAP per demanar cita per la primera visita informativa.

Els criteris d’accés són els següents:

Documentació necessària

Relació de documents per presentar a la primera visita
Se incluye versión en castellano: Documentación necesaria

Díptic Informatiu

Informació complementària del servei